Białe auto, szkoda całkowita w AC

Szkoda całkowita w AC

Jeżeli zgłosiłeś szkodę z ubezpieczenia Auto Casco, a ubezpieczyciel rozliczył ją jako całkowitą, koniecznie sprawdź poprawność tych wyliczeń.

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego z polisy AC każdy ubezpieczyciel ustala wysokość kosztów naprawy pojazdu oraz jego wartość na dzień powstania szkody. Jeżeli koszt naprawy przekracza 70 % wartości pojazdu, szkoda jest rozliczana jako całkowita poprzez różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po szkodzie. Nie oznacza to, że samochód zostanie skasowany, a jedynie tyle, że ubezpieczyciel nie zwróci kosztów jego naprawy, niezależnie od woli ubezpieczonego właściciela pojazdu. Zasady szacowania wysokości kosztów naprawy i wartości rynkowej pojazdu przed szkodą określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, wskazane w treści polisy AC.

Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia określona podczas zawierania ubezpieczenia i wskazana w polisie. Rzeczywista wartość pojazdu na dzień powstania szkody może różnić się od tej wartości, a ustalenia ubezpieczycieli nierzadko znacznie odbiegają od tej wartości. Jeżeli wartość pojazdu jest wyższa od sumy ubezpieczenia, to ubezpieczyciel jako wartość pojazdu przyjmie sumę ubezpieczenia i nie wypłaci wyższego odszkodowania. Natomiast w przypadku gdy wartość pojazdu będzie niższa od sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci niższe odszkodowanie.

Panująca od okresu pandemii Covid 19 niekorzystna sytuacja rynkowa powoduje, że wartość pojazdów używanych i uszkodzonych stale wzrasta i szkody AC są rozliczane znacznie częściej jako całkowite, niż we wcześniejszym okresie. Ubezpieczyciele są zainteresowani rozliczaniem szkód jako całkowitych, ponieważ w takim przypadku wypłacają z własnego portfela wyłącznie różnicę pomiędzy samochodem nieuszkodzonym, a wrakiem i nie muszą pokrywać całości kosztów naprawy. W takiej sytuacji wartość rynkowa pojazdów przed szkodą jest sztucznie zaniżana poprzez stosowanie szeregu niezasadnych korekt ujemnych lub nieuwzględnianie zasadnych korekt zwiększających wartość pojazdu. Weryfikacja poprawności wyliczeń ubezpieczyciela leży wyłącznie w interesie poszkodowanego.

Do weryfikacji wyliczeń ubezpieczyciela niezbędne są następujące dokumenty:

  • kosztorys naprawy pojazdu,
  • wycena szkody całkowitej,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • polisa AC wskazująca, które Ogólne Warunki Ubezpieczenia należy zastosować.

Wstępna analiza sprawy i weryfikacja wyceny ubezpieczyciela jest każdorazowo bezpłatna.

Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadek #odszkodowanie #autocasco #cito