Dochodzenie odszkodowań

CITO zapewnia dochodzenie odszkodowań zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem aby uzyskać dla naszych Klientów jak najwyższe odszkodowania, od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Firmy ubezpieczeniowe nagminnie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych, nie informując o przy­słu­gu­ją­cych poszkodowanym pra­wach. Firmy ubezpieczeniowe często zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie lub zawierają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach. Takie działania uniemożliwiają dalsze dochodzenie odszkodowań przez Kancelarię.

Jak prawidłowo przeprowadzić dochodzenie odszkodowań?

Odpowiedź jest prosta: poszkodowany powinien upoważnić Kancelarię do prowadzenia sprawy odszkodowawczej. Takie rozwiązanie gwarantuje ominięcie „pułapek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, jednocześnie gwarantuje uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. I tutaj z pomocą przychodzi Cito.

Nasza wiedza i zdobyte doświadczenie pozwala nam określić z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać. Nasz zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód to gwarancja najwyższego odszkodowania w Polsce.

Dochodzenie odszkodowań warto zlecić specjalistom,
którzy każdego dnia wygrywają dla swoich Klientów większe odszkodowania.

CITO nie pobiera od reprezentowanych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Dopiero po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy wyna­gro­dze­nie pro­cen­towe od uzy­ska­nej kwoty. Każdorazowo procent wynagrodzenia usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia uza­leż­niona jest m.in. od obra­żeń poszko­do­wa­nego oraz od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia sprawy.

Średni czas trwa­nia sprawy wynosi 3 mie­siące od dnia upo­waż­nie­nia nas do pro­wa­dze­nia sprawy. Bar­dzo czę­sto wno­simy o wypła­ce­nie na rzecz Klienta zaliczki na poczet odszko­do­wa­nia (tzw. kwoty bez­spor­nej), która to wypła­cana jest prze­waż­nie do 30 dni od zło­że­nia przez nas roszczeń.

Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach o:

oraz w dochodzeniu odszkodowań od przedsiębiorstw chemicznych:

Nasze działania to szybka i skuteczna pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań. Przeprowadzone przez CITO dochodzenie odszkodowań to gwarancja wyższego odszkodowania i zaoszczędzonego czasu.

dochodzenie-odszkodowan-w-polsce

Odszkodowania porady eksperta

Proces dochodzenia odszkodowań może wydawać się skomplikowany, dlatego dla naszych Klientów przygotowaliśmy dział porady eksperta, by pomóc odnaleźć się w zawiłościach prawa i pojęć związanych z odszkodowaniami.

Kontakt

Po bardziej szczegółowe informacje i pomoc zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – CITO kontakt