Kalendarz papierowy czerwone cyfry

Terminy rozpatrywania roszczeń

Jeżeli miałeś szkodę i po jej zgłoszeniu ubezpieczyciel zwleka z wydaniem decyzji, sprawdź w jakim terminie powinieneś otrzymać merytoryczną odpowiedź.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby jednak wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, powinno ono zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bez względu na te okoliczności bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Przepisy te dotyczą zarówno szkód zgłoszonych z odpowiedzialności cywilnej sprawcy (właściciela pojazdu, lokalu mieszkalnego, przedsiębiorcy itp.), jak i szkód zgłoszonych z polis ubezpieczenia dobrowolnego, takich jak auto casco, NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i lokali czy ubezpieczeń zdrowotnych i turystycznych. W każdym takim przypadku ubezpieczyciel powinien rozpatrzyć sprawę w terminie 30 dni, bądź poinformować o przyczynie niemożności wydania decyzji.

W przypadku szkód likwidowanych z polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub rolnika postępowanie likwidacyjne nie może trwać dłużej niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Każdorazowo ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić na piśmie poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, a także o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Jeżeli szkoda komunikacyjna została spowodowana przez kierującego pojazdem ubezpieczonym w innym kraju, zagraniczny ubezpieczyciel lub jego krajowy reprezentant zobowiązany jest wydać decyzję w terminie 90 dni od poinformowania o szkodzie. Nie jest istotne czy zdarzenie miało miejsce w Polsce czy zagranicą i terminy te dotyczą wszystkich ubezpieczycieli zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.

Polskie prawo przewiduje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, który powinien rozpatrzyć reklamację w terminie maksymalnie 60 dni, jednakże w terminie 30 dni od jej złożenia powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach niemożności rozpatrzenia reklamacji w tym terminie. Nieudzielenie odpowiedzi, bądź udzielenie jej po terminie, powinno skutkować obowiązkiem uznania reklamacji poszkodowanego za zasadną w całości.

Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami. Wstępna analiza każdej sprawy jest zawsze nieodpłatna.

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#odszkodowanie #zadośćuczynienie