Nienależyte wykonanie umowy, uścisk dłoni

Nienależyte wykonanie umowy

Zgodnie z art. 471 k.c. jeżeli wykonanie zobowiązania nie nastąpiło w sposób określony w umowie, dopuszczalne jest dochodzenie od dłużnika naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

Z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do czynienia, gdy dłużnik co prawda podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, ale osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu określonemu w umowie lub także wymogom wskazanym w obowiązujących przepisach. Przykładem takiej sytuacji może być wykonanie przedmiotu umowy gorszej jakości niż określono w umowie. Naprawienie szkody może nastąpić przez prawidłowe wykonanie świadczenia lub przez zapłatę przez dłużnika wierzycielowi odpowiedniej sumy pieniężnej, tytułem odszkodowania bądź przez obniżenie ceny.

Do stwierdzenia winy dłużnika za nienależyte wykonanie umowy, niezbędne jest udowodnienie, że nie zachował on należytej staranności wykonując umowę. Z umowy oraz obowiązujących przepisów może także wynikać odpowiedzialność dłużnika np. za wady przedmiotu – lecz jest to zależne od tego, co zostało zapisane w umowie pomiędzy stronami. Dochodzenie rękojmi z tytułu wad określają przepisy 556 – 576 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589
biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.