Wygrana sprawa zamiast odmowy – pojazd uszkodzony przez drzewo

Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić wybrane sprawy, dla zobrazowania w jaki sposób możemy pomóc Państwu w uzyskaniu należytego odszkodowania. Poniżej jedna z nich:

Wygrana sprawa zamiast odmowy za uszkodzony pojazd w wyniku przewrócenia się na niego drzewa.

W dniu 14 października 2016 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej Klienta naszej firmy, któremu podczas jazdy runęło spróchniałe drzewo rosnące na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Świnoujście, na skutek czego doszło do uszkodzenia pojazdu właściciela. Odpowiedzialnym za drogę jest Urząd Miasta w Świnoujściu, który w momencie zdarzenia legitymował się umową odpowiedzialności cywilnej zawarta z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, którego następcą prawnym jest InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcycjna Vienna Insurance Group.

Strona pozwana kwestionowała swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę uzasadniając to, że w chwili zdarzenia wiał silny wiatr i padał obfity deszcz, a przedmiotowe drzewo nie miało znamion choroby, próchnicy lub jakichkolwiek innych uszkodzeń mechanicznych , było w dobrym stanie sanitarnym, przeglądy, kontrole drzewostanu ulicznego oraz drzew rosnących na terenie zieleni miejskiej przeprowadzane były na bieżąco, nadto w miejscu i w dniu powstania szkody występowały silne wiatry, natomiast system korzeniowy przedmiotowego drzewa został osłabiony ze względu na to, że teren na którym rosło drzewo był podmokły, a w wyniku obfitych opadów doszło do wymycia jego systemu korzeniowego co spowodowało jego powalenie, czyli bezpośrednia przyczyna przewrócenia się drzewa leżała w nadzwyczajnych warunkach atmosferycznych, w tym gwałtownych podmuchach wiatru i opadach deszczu – co za tym idzie według Ubezpieczyciela nie zaszły podstawy odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie.

W przedmiotowej sprawie powołano biegłego z dziedziny dendrologii, który po przeprowadzonych oględzinach stwierdził, iż drzewo które uszkodziło pojazd było drzewem o naruszonej konstrukcji, podstawa korzenia była spróchniała, a do przewrócenia drzewa doszło w wyniku przegnicia jego podstawy, dolnej części. Opisany stan drzewa był efektem zaniedbania zarządcy w zakresie braku sprawdzenia stanu podstawy drzewa, w tym korzeni, co w konsekwencji doprowadziło do zaistnienia szkody, zatem przyczyną przewrócenia drzewa nie był silny wiatr.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że żądanie powoda jest w całości uzasadnione i to z winy ubezpieczonego doszło do wyrządzenia szkody powodowi, a w takiej sytuacji ten który ją wyrządził jest obowiązany do jej naprawienia. Zaniechanie ubezpieczonego było bezprawne i zawinione, wystąpiła szkoda, a także zasiniał związek przyczynowy między bezprawnym i zawinionym czynem a szkodą.