Zniszczone schody.

Wygrana sprawa – upadek na zniszczonych i oblodzonych schodach

Wygrana sprawa – wypłata 3.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w wyniku
wypadku na zniszczonych i oblodzonych schodach.

W lipcu ubiegłego roku zapadł wyrok w sprawie naszego klienta, który wychodząc z budynku poślizgnął się na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni schodów, które dodatkowo znajdowały się w złym stanie technicznym, w wyniku czego upadł i doznał urazu.

Ponieważ przyczyna zaistnienia szkody była dwojaka tj. z jednej strony oblodzenie schodów i nieposypanie ich piaskiem, a z drugiej strony ich zły stan techniczny poszkodowany zgłosił szkodę zarówno do ubezpieczyciela podmiotu zobligowanego do zimowego utrzymania schodów, jak i ubezpieczyciela zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym.

W postępowaniu przedsądowym oba podmioty przerzucały na siebie odpowiedzialność w przedmiocie ustalenia przyczyn szkody oraz podmiotu odpowiedzialnego za ów stan rzeczy, ale ponieważ zarówno zarządca nieruchomości jak i firma sprzątająca nie dopełnili swoich obowiązków pełnomocnik poszkodowanego skierował powództwo o zapłatę kwoty 3.000,00 zł solidarnie przeciwko obu towarzystwom ubezpieczeń.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że żądanie powoda jest w całości uzasadnione, a solidarna współodpowiedzialność kilku podmiotów dotyczy przypadków, gdy konsekwencją ich zachowania jest jedna szkoda. Sąd uznał, że przyczyna upadku pozostawała niejednorodna, jednakże powiązana ze sobą na tyle ściśle, że nie istniała możliwość jednoznacznego określenia czy jedna z nich miała charakter wiodący.