Ślady traktora na polu, uprawa rolna.

Wygrana sprawa – szkoda na plantacji

Przedstawiamy kolejną wygraną przez CITO sprawę.

Wygrana sprawa – wypłata 177.368,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem zadośćuczynienia w związku ze szkodą na plantacji stanowiącej własność poszkodowanego.

W czerwcu 2017 roku zapadł wyrok w sprawie naszego klienta, w związku ze szkodą na plantacji. W dniu zdarzenia plantacja była objęta ochrona ubezpieczeniową wynikająca z ubezpieczenia upraw rolnych o zdarzeń losowych, z uwagi na co pozwana ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za powstałą szkodę.

Pozwana odmówiła wypłaty jakichkolwiek kwot na rzecz naszego klienta, gdyż w jej ocenie do powstania szkody doszło na skutek złej technologii sadzenia oraz złej pielęgnacji roślin po sadzeniu.

W niniejszej sprawie bezspornym było, iż w uprawie należącej do poszkodowanego wystąpiła szkoda w postaci zniszczenia krzewów rośliny – ich obumarcia. Spór między stronami koncentrował się natomiast na kwestii, jakie zdarzenie spowodowało przedmiotową szkodę.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że żądanie powoda jest w całości uzasadnione. Oparł swoje wnioski w szczególności na przeprowadzonej w sprawie opinii biegłego, który jednoznacznie uznał, iż szkoda powstała na plantacji powoda nastąpiła na skutek ujemnego przezimowania, co zgodnie z treścią OWU obowiązującym powoda statuuje odpowiedzialność pozwanej. Niewątpliwe było w sprawie, iż u roślin świadczące o działaniu jakichkolwiek innych czynników czy przyczyn dla spowodowania tego rodzaju uszkodzeń.