kluczyki do samochodu

Wygrana sprawa – kradzież pojazdu

Wygrana sprawa – wypłata 42.800,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem poniesionej szkody z powodu kradzieży pojazdu ubezpieczonego.

W grudniu 2017 roku zapadł wyrok w sprawie naszego klienta, w związku z kradzieżą jego pojazdu. Poszkodowany zawarł z towarzystwem bezpieczeń umowę ubezpieczenia komunikacyjnego. Przed zawarciem umowy były dokonane oględziny pojazdu. Poszkodowany okazał 3 kluczyki, poinformował, że pojazd posiada immobiliser. Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń zrobił zdjęcia kluczykom i pojazdowi.
Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia nie były objęte szkody kradzieżowe, jeśli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, pojazd nie spełniał w chwili zdarzenia wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Co ważne, nie zdarzyło się aby poszkodowany zgubił jakikolwiek z kluczyków do tego pojazdu, ale również nie dorabiał ani nie kopiował kluczyków. Po zakupie pojazdu, po jakimś czasie jeden z pilotów nie działał, więc poszkodowany zaczął korzystać z drugiego klucza z pilotem. Ten pierwszy oddał do naprawy, ale pilota nie dało się naprawić.

Po kradzieży auta, policja zabrała kluczyk, który miał przy sobie, a pozostałe dwa miał w jak najkrótszym czasie zwrócić.

Pozwana odmówiła wpłaty odszkodowania podając, że jeden z kluczyków zawierał nieoryginalny transponder immobilisera, tym samym, w ocenie pozwanej, pojazd nie posiadał zabezpieczenia wymagalnego do zawarcia umowy. Pomimo wezwań pozwana konsekwentnie odmawiała wypłaty.
W toku sprawy został powołany biegły, który sporządził opinię, potwierdzającą, że przedmiotowe kluczyki są oryginalne, będące na fabrycznym wyposażeniu przedmiotowego samochodu, co więcej wbudowany w obudowie kluczy pilot sterowania centralnym zamkiem był sprawny, a na grani roboczej nie stwierdzono śladów świadczących o jego kopiowaniu. Sąd wziął również pod uwagę zeznania świadków reprezentujących pozwaną, którzy podczas zawierania umowy oraz oględzin nie mieli żadnych zastrzeżeń co do sprawności pojazdu, kluczyków i posiadanego przez pojazd zabezpieczenia.

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający do przyjęcia, że pozwana ma obowiązek wypłacić powodowi odszkodowanie w żądanej kwocie.