Wygrana sprawa – dopłata 6000 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej

Wygrana sprawa – dopłata 6.000,00 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznanego w wyniku wypadku na oblodzonym śliskim chodniku.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. zapadł wyrok w sprawie naszej klientki, która z powodu oblodzonej i śliskiej nawierzchni chodnika poślizgnęła się i upadła. Konsekwencją przedmiotowego zdarzenia było leczenie operacyjne, farmakologiczne oraz długa rehabilitacja. Podmiot odpowiedzialny za zaniechanie w momencie zdarzenia legitymował się umową odpowiedzialności cywilnej zawarta z Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Strona pozwana nie kwestionowała swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wskazała jednak, że wypłacona kwota bezsporna spełniła swoje świadczenie w wysokości odpowiedniej do rozmiaru krzywdy, dlatego też zaskarżyła wyrok zaoczny i wniosła o oddalenie powództwa.

W ocenie sądu powództwo okazało się uzasadnione, stan faktyczny w niniejszej sprawę został oparty na powołanych dowodach, zaoferowanych w toku procesu przez strony postępowania. W zakresie ustaleń dotyczących doznanych przez powódkę obrażeń oraz jej uszczerbku na zdrowiu, Sąd oparł się na dokumentacji lekarskiej , przesłuchaniu naszej klientki, a przede wszystkim na opinii biegłych sądowych. Po przeprowadzonej komisji lekarskiej biegły sądowy ustalił długotrwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 5%, również biegła psychiatra wskazała, że poszkodowana cierpi na zaburzenia adaptacyjne, będące podstawą do orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu ustalając 1 % trwałego uszczerbku.

Z uwagi na powyższe, wszelkie poczynione w opiniach, w tym uzupełniających ustaleniach, Sąd przyjął za własne. Dał wiarę również zeznaniom przesłuchanej w sprawie powódce, ponieważ były spójne, logiczne i korespondowały z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego, w związku z czym uznał, iż dopłata zadośćuczynienia powinna wynosić 6.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie.