Rower na mokrym chodniku

Wygrana sprawa – dopłata 19.500,00 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej

Wygrana sprawa – dopłata 19.500,00 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznanego w wyniku potrącenia.

W dniu 20 lutego 2018 r. zapadł wyrok w sprawie naszego klienta, który jadąc rowerem uczestniczył w wypadku drogowym, którego sprawca włączając się do ruchu nie ustąpił poszkodowanemu pierwszeństwa przejazdu. W dniu zdarzenia sprawca legitymował się umową obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów zawartą z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Okoliczności te były bezsporne, ponieważ pozwany wypłacił klientowi zadośćuczynienie, jednakże nie w pełnej wysokości. Pomimo odwołań i wezwań w postępowaniu przesądowym, pozwany przyznał powodowy dodatkowe odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia oraz dojazdów na to leczenie, jednakże nie zmienił stanowiska odnośnie kwoty zadośćuczynienia. W związku z czym sprawa została skierowana do Sądu.

Pozwany w odpowiedzi na pozew podnosił, że dolegliwości poszkodowanego opisane w pozwie nie są wynikiem przedmiotowego zdarzenia, ale wypadku, który zdarzył się miesiąc wcześniej. Zdaniem Sądu te twierdzenia nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej, i na tą okoliczność zostali powołani biegli, którzy przygotowali opinię.

Reasumując stwierdzony został trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego pod kątem ortopedycznym 12 % i wynika on tylko i wyłącznie z przedmiotowego wypadku. Natomiast laryngolog wskazał 5 % trwałego uszczerbku z powodu straty zmysłu węchu. Biorąc pod uwagę fakt, że dolegliwości te mogą wynikać z urazu kręgosłupa szyjnego i być następstwem przedmiotowego wypadku, ale mogą również wynikać z urazu głowy z wcześniejszego wypadku, należało przyjąć, odpowiedzialność pozwanego z tego tytułu w zakresie 50 % czyli 2,5 % trwałego uszczerbku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, jak również pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, Sąd doszedł do wniosku , że wypłacona powodowi kwota w wysokości 5.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia nie stanowi kwoty odpowiedniej rekompensującej poszkodowanemu wyrządzoną krzywdę.

Z uwagi na powyższe, wszelkie poczynione w opiniach Sąd przyjął za własne. Dał wiarę również zeznaniom przesłuchanego w sprawie powoda, ponieważ były spójne, logiczne i korespondowały z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego, w związku z czym uznał, iż dopłata zadośćuczynienia powinna wynosić 19.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie.