Autostrada we mgle.

Wygrana sprawa – dopłata 12.000,00 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej

Wygrana sprawa – dopłata 12.000,00 zł zadośćuczynienia do już przyznanej kwoty bezspornej oraz zwrot kosztów sądowych, tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznanego w wyniku kolizji drogowej.

W dniu 02 czerwca 2016 r. zapadł wyrok w sprawie naszej klientki, który uczestniczyła w kolizji drogowej, w wyniku której doznała niewymiernych cierpień. W dniu zdarzenia sprawca legitymował się umową obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów zawartą z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Okoliczności te były bezsporne, ponieważ pozwany wypłacił klientowi zadośćuczynienie, jednakże nie w pełnej wysokości. Pomimo odwołań i wezwań w postępowaniu przedsądowym, pozwany przyznał powodowi dodatkowe odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia oraz dojazdów na to leczenie, jednakże nie zmienił stanowiska odnośnie kwoty zadośćuczynienia. W związku z czym sprawa została skierowana do Sądu.

Pozwany w odpowiedzi na pozew, domagał się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia od powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany twierdził, że przyznane powódce odszkodowanie w wysokości 3.000,00 zł w pełni rekompensuje krzywdę, której doznała oraz, że koszty leczenia, których zwrotu się domagała nie powinny być zwracane, ponieważ nie wykazała, że nie miała możliwości skorzystania z takich świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia. Zdaniem Sądu te twierdzenia nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej, i na tą okoliczność zostali powołani biegli, którzy przygotowali opinię.

W niniejszej sprawie należało mieć na uwadze, że powódka doznała trwałego 15 % uszczerbku na zdrowiu, polegającego na ograniczeniu ruchomości szyi powyżej 20 stopni oraz utrwalonej nerwicy związanej z urazem czaszkowo-mózgowym. Obrażenia o charakterze ortopedycznym i neurologicznym spowodowały u powódki kilkumiesięczne dolegliwości bólowe, a stres związany z wypadkiem wywołał u powódki pojawienie się subiektywnych objawów dyskomfortu psychicznego.

Mając to na uwadze, Sąd uznał, że adekwatną kwotą do rozmiaru doznanej przez powódkę krzywdy kwotą zadośćuczynienia jest suma 12.000,00 zł wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę.