Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Ubezpieczenia komunikacyjne dzieli się na dwie kategorie:

  • obowiązkowe OC – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
  • nieobowiązkowe AC – AutoCasco.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji jest zobowiązany do zakupu policy OC. Na żądanie uprawnionych służb (policja, straż graniczna, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, urząd komunikacji) jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej polisy. Osoba, która nie zastosuje się do owego wymogu zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

Umowę o ubezpieczenie OC podpisuje się na okres 12 miesięcy. W sytuacji, kiedy kierowca nie przedłuży lub nie zerwie umowy z danym operatorem, polisa jest automatycznie przedłużana na okres kolejnego roku.

Warunki ubezpieczenia OC są określone przez Ustawodawcę. Warunki tego ubezpieczenia są identyczne w przypadku wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów zostało wprowadzone w życie w celu zabezpieczenia roszczeń osób poszkodowanych jakie mogą powstać w wyniku szkód spowodowanych przez innego uczestnika ruchu. Jeżeli podczas użytkowania samochodu (w trakcie jazdy, w trakcie załadunku, w momencie wsiadania lub wysiadania) spowodujemy uszkodzenie czyjegoś mienia, rozstrój zdrowia lub śmierć, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym. Posiadając wykupioną polisę OC to nie my otrzymujemy odszkodowanie z naszej polisy, otrzymuje je poszkodowany.

Polisa OC nie zabezpiecza przed odpowiedzialnością karną (np. gdy sąd orzeknie karę pozbawienia wolności, karę grzywny).

Nieobowiązkowe ubezpieczenie AC

Jeżeli właściciel pojazdu wyrazi taką wolę, może wykupić dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AC.

Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub, w miarę potrzeby, na czas krótszy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

Ubezpieczenie Autocasco ubezpiecza pojazd od kradzieży lub uszkodzenia, wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych między innymi przez pożar, huragan, powódź itp. To ubezpieczenie gwarantuje nam pokrycie kosztów nawet gdy sprawcą był kierujący pojazdem. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu lub też w razie kradzieży auta zapłaci odszkodowanie za skradzione auto (równowartość sumy ubezpieczenia lub wartość rynkową pojazdu z dnia szkody). Każdy ubezpieczyciel oferuje różne warianty ubezpieczenia pojazdu, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

Zobacz zakres ubezpieczenia OC i AC.