Chodnik z kostki brukowanej.

Szkoda na osobie zakończona ugodą mediacyjną

Do naszego biura zgłosił się klient, który w wyniku potknięcia się o nierówność, uszkodzony chodnik (kostkę brukową) doznał poważnych obrażeń ciała.

W imieniu poszkodowanego, zgłosiliśmy sprawę do Towarzystwa Ubezpieczeń, które przyjęło odpowiedzialność za przedmiotową szkodę i przyznało odszkodowanie.

Z uwagi, iż w dalszym postępowaniu wypłacone kwoty nie zaspokajały w pełni zgłoszonych roszczeń, wnosiliśmy o dopłatę kwoty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienia doznane w wyniku przedmiotowego wypadku do już przyznanego roszczenia. Niestety Ubezpieczyciel pomimo kilkukrotnych odwołań z naszej, odmawiał wypłaty pełnej kwoty, o którą wnosiliśmy.

W związku z powyższym poszkodowany zgłosił się do niezależnego lekarza orzecznika, który na podstawie badań oraz dokumentacji medycznej, stwierdził u poszkodowanego aż 20 % trwałego uszczerbku powstałego w wyniku wypadku.

Następnie wnieśliśmy wezwanie do zapłaty wraz ze wskazaniem dodatkowych roszczeń, gdzie Towarzystwo po ponownej analizie, zwróciło się do Sądu Polubownego KNF z wnioskiem o zapytanie czy poszkodowany reprezentowany przez naszą firmę wyrazi zgodę na postępowanie mediacyjne w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

We wrześniu ubiegłego roku podczas negocjacji, została zawarta ugoda mediacyjna, w której strony ustaliły, że odpowiednią kwotą tytułem wszystkich roszczeń wynikających z powyższego wypadku będzie kwota 26.257,06 zł. Po uwzględnieniu faktu, że Ubezpieczyciel wypłacił dotychczas tytułem świadczeń związanych z powyższą szkodą kwotę w łącznej wysokości 8.657,06 zł, zgodnie z ugodą Ubezpieczyciel dopłacił tytułem zadośćuczynienia kwotę 18.000,00 zł.

Powyższa ugoda zaspokoiła wszelkie roszczenia naszego klienta wynikające z powstałej szkody.