rozbite auto szkoda całkowita

Szkoda całkowita – co oznacza to sformułowanie?

W polskim prawie brak jest definicji pojęcia szkoda całkowita. W praktyce, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, funkcjonują dwie formy szkody całkowitej.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – OC

W przypadku ubezpieczeniu OC granicą opłacalności naprawy pojazdu jest wartość bazowa pojazdu z dnia szkody, przed wystąpieniem szkody. Ekonomicznie uzasadniona jest naprawa do 100% wartości pojazdu. Po przekroczeniu tej wartości mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody i wartością pojazdu po szkodzie (w stanie uszkodzonym). W rozliczeniu wygląda to tak: kwota uzyskana z tytułu szkody całkowitej wypłacona przez ubezpieczyciela plus kwota uzyskana ze sprzedaży pozostałości (wraku) winna być równa kwocie bazowej pojazdu z dnia szkody, dzięki czemu poszkodowany będzie miał możliwość nabyć inny pojazd o takich samych parametrach.

Ubezpieczenie Auto Casco – AC

Przy ubezpieczeniu Auto Casco próg opłacalności naprawy pojazdu jest z góry określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciele ustalili tą wartość średnio jako 70%.