Budynek Sądu Najwyższego.

Sprzedaż auta nie wpływa na wysokość odszkodowania

Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko wskazując, iż odszkodowanie winno być naliczone według hipotetycznych kosztów naprawy, a sprzedaż auta nie wpływa na wysokość odszkodowania.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego w jednej z prowadzonych przez nas spraw, której problem przedstawiamy poniżej.

W przedmiotowej sprawie zostało skierowane powództwo o rekompensatę szkody powstałej w wyniku uszkodzenia samochodu poszkodowanego z tytułu OC sprawcy. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał wyrok oddalający powództwo, w uzasadnieniu wskazał, iż samochód został zbyty przez powoda w stanie uszkodzonym, czyli przed dokonaniem naprawy. Według sędziego oznacza to, iż poszkodowany nie ma już możliwości naprawienia sprzedanego pojazdu, wobec czego w jego majątku nie występuje już uszczerbek majątkowy polegający na konieczności poniesienia kosztów doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego. Ponadto wskazał, iż przyznanie w tym stanie rzeczy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością tych napraw wynikającej z wyliczeń pozwanej oraz opinii biegłego prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia powoda. Wobec stanowiska Sądu Rejonowego działając w imieniu powoda skierowaliśmy apelację. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym dotyczącym przedmiotowych roszczeń. Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko, iż odszkodowanie winno być wypłacone zgodnie z wyliczonymi przez biegłego sądowego hipotetycznymi kosztami naprawy.

Sąd Najwyższy po raz kolejny stronie poszkodowanych!

Czekamy na pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.