Jak postępować na miejscu zdarzenia drogowego

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

 • zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,
 • nałóż kamizelkę odblaskową,
 • włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt lub trójkąty ostrzegawcze – własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia

Będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego.

Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym

Ma to ogromne znaczenie w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej.

Wezwij służby ratownicze

 • wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999;
 • jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu.

Komunikat winien zawierać następujące informacje:

 • dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego,
 • miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu,
 • liczba rannych i obrażenia,
 • potrzeby dot. środków technicznych, itp.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:

 • zachowaj szczególną ostrożność,
 • spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc
 • weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
 • weź ze swojego pojazdu apteczkę,
 • weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,
 • weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
 • oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
 • sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe.

Sposób postępowania uczestnika zdarzenia drogowego

 

WYPADEK DROGOWY (są zabici lub ranni) KOLIZJA DROGOWA (nie ma zabitych lub rannych)
Zabezpiecz miejsce zdarzenia Zabezpiecz miejsce zdarzenia
Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.
Oceń liczbę rannych i ich obrażenia; oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym
Wezwij służby ratownicze i Policję Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.
Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym
Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji
abezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku
Spisz dane personalne świadków wypadku
Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.
Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządź oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:

 • dane osób uczestniczących w zdarzeniu,
 • dane pojazdów,
 • nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,
 • szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,
 • opis uszkodzeń pojazdów,
 • szkic sytuacyjny.
O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów. O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.