Czy pasażerowi należy się odszkodowanie?

Do dnia 7 lutego 2008 funkcjonowały dwie grupy orzeczeń. Pierwsza grupa to sprawy, w których przyznawano odszkodowanie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego autem każdemu pasażerowi, również osobie bliskiej, będącej współposiadaczem pojazdu. Natomiast druga grupa spraw to orzeczenia w których Sąd Najwyższy przyjmował, iż brak jest odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń za szkody na osobie wyrządzone współmałżonkowi kierowcy, będącemu współposiadaczem pojazdu, którym wyrządzono szkodę.

Dnia 7 lutego 2008 r. Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów orzekł: “Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu”. Sygn. akt III CZP 115/07.

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. Ujednoliciła występujące w tej mierze wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie, dając wszystkim poszkodowanym pasażerom możliwość starania się o odszkodowanie.

Czym kierował się Sąd Najwyższy podejmując taką uchwałę? Decydujące znaczenie w rozwikłaniu tego zagadnienia prawnego miała wykładnia art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK, według którego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Ów wyjątek winien być interpretowany ściśle, dlatego też a contrario należało przyjąć, iż wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkody na osobie. Dlatego też ubezpieczyciel winien w takich sytuacjach wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za zniszczone mienie?

A co z odszkodowaniem za zniszczone mienie? Małżonek poszkodowany w kolizji nie może dochodzić odszkodowania za szkodę w mieniu, jeśli jest współwłaścicielem auta. Jeśli zatem mąż i żona na mocy wspólności majątkowej są współwłaścicielami pojazdu, którym mąż jako sprawca spowodował wypadek, żona nie może dochodzić od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu.

Odszkodowanie dla pasażera!

Podsumowując zawarte wyżej informacje – jeżeli jedno z małżonków doznało uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem spowodowanym przez współmałżonka, należy się poszkodowanemu zadośćuczynienie za powstałą szkodę na osobie. Należy ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wszelkie szkody osobowe wyrządzone przez kierującego pojazdem, który posiada ważne ubezpieczenie OC.