Zakład Ubezpieczeń a termin wypłaty odszkodowania

Nie każdy ubezpieczyciel wywiązuje się z terminu wypłaty odszkodowania. Można nawet spotkać się z kompletnym brakiem reakcji ze strony firmy ubezpieczeniowej. W jakim terminie poszkodowany powinien otrzymać wypłatę odszkodowania? Jakie prawa przysługują poszkodowanemu, gdy ubezpieczyciel przekracza ten termin?

Termin wypłaty odszkodowania

Ustawowo termin usunięcia szkody wynosi 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak okoliczności wypadku uniemożliwiają oszacowania szkody lub rozstrzygnięcie o ponoszeniu odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w ustawowym terminie, ubezpieczyciel może przedłuż ten okres, jednak powinien zadość uczynić roszczeniu w ciągu 14 dni od momentu, kiedy przy zachowaniu należytej staranności powyższe wątpliwości dało się rozwiać. Ubezpieczyciel nie może natomiast przekroczyć terminu 90 dni, chyba że w związku ze sprawą zawisł spór na drodze postępowania cywilnego lub karnego.

UWAGA: bezsporna kwota odszkodowania powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni. Za niedopuszczalne należy uznać takie postępowanie, gdy Zakład Ubezpieczeniowy nawet nie poinformuje o stanie sprawy w ciągu 30 dni.

Gdy przekroczono termin wypłaty odszkodowania

W przypadku przekroczenia ustawowego terminu przez ubezpieczyciela, możemy między innymi:

  • wysłać pismo ponaglające,
  • napisać skargę do Rzecznika Praw Ubezpieczonych,
  • napisać skargę do Komisji Nadzoru Finansowego,
  • wystąpić na drogę sądową.

Warto skorzystać z pierwszej możliwości – wysłania pisma ponaglającego, w którym poszkodowany wskazuje na upływ terminu oraz na konieczność (zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego) zadość uczynienia roszczeniu wraz z ustawowymi odsetkami. Często takie pismo otwiera nam drogę do polubownego załatwienia naszej sprawy.

Gdy jednak w naszej sprawie dalej brak odzewu, możemy napisać skargę do Rzecznika Praw Ubezpieczonych, który z urzędu przyjrzy się sprawie, co często kończy się podjęciem przez Rzecznika interwencji.

Kolejne rozwiązanie to skarga/powiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w postępowaniu bezpieczyciela.
KNF jest instytucją nadzorczą w stosunku do Zakładów Ubezpieczeniowych a co za tym idzie, posiada szereg środków prawnych, które pozwalają wymusić na Ubezpieczycielu zachowanie zgodne z prawem. Niestety to rozwiązanie wydłuża czas oczekiwania na odpowiedź – musimy cierpliwie czekać na wymianę korespondencji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a zakładem ubezpieczeń.

Gdy ubezpieczyciel w dalszym ciągu nie reaguje bądź wypłaca odszkodowanie w wysokości mniejszej niż zasadna kwota zadość uczynienia, nie pozostaje nam nic innego, jak wystąpić na drogę sądową. Tutaj z pomocą przychodzą wyspecjalizowane firmy posiadające bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań w imieniu swoich Klientów. Cito Odszkodowania zapewnia profesjonalną pomoc, wyręczając Klienta w żmudnym procesie sądowym, zapewniając jednocześnie (w przypadku szkód komunikacyjnych) auto zastępcze z OC sprawcy.

Nie zwlekaj

Pamiętajmy, że ze względu na terminy przedawnienia oraz czas postępowania likwidacyjnego, sprawą o odszkodowanie należy zająć się jak najszybciej. Szybka reakcja to łatwiejsza droga do otrzymania odszkodowania.