Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu

Poniżej przedstawiamy Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu, wydany w zakresie przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu I Wydział Cywilny z dnia 18 lutego 2010 roku, sygn. akt I C 176/09, niepublikowany.

Powód wniósł pozew przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie z żądaniem zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kwoty 2.192,00 zł wraz z odsetkami. W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powyższa kwota zawiera w sobie żądanie zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu, oraz koszt przeglądu samochodu koniecznego do przeprowadzenia po wypadku i koszt zakupu opon.
W pisemnej odpowiedzi na pozew pozwane towarzystwo wniosło o oddalenie powództwa wskazując, iż w całości zlikwidowało już szkodę powoda. W rozważaniach zawartych w uzasadnieniu pozwu skoncentrowano się przede wszystkim na kwestii możliwości użycia tzw. „zamienników” do naprawy auta a także wskazano, iż odszkodowanie przysługuje jedynie za niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy samochodu.

Zgodnie z opinią biegłego istotnie w ramach likwidacji szkody należało zakupić i zamontować w pojeździe powoda dwie opony, tak by na jednej osi były to dwie opony tej samej marki i rodzaju. Nadto pojazd powoda by być ponownie dopuszczony do ruchu musiał przejść badania techniczne. Koszty badania technicznego to 98,00 zł zaś koszty zakupu i montażu nowych opon to kwota 514,00 zł. Łącznie są to zatem koszty w kwocie 612,00 zł. Po pomniejszeniu tej sumy o kwotę 268,00 zł wypłaconej przez powoda tytułem zwrotu kosztów zakupu opon pozostaje suma 344,00 zł, którą to Sąd zasądził tytułem odszkodowania na rzecz powoda.
Sąd nie podzielił opinii biegłego, iż koszt zakupu opon należy pomniejszyć o zużycie opon wymienianych tj. o 43%. Wskazując, iż gdyby nie wypadek powód nie miałby potrzeby wymiany opon. Trudno zmuszać go by w ramach likwidacji szkody zakupywał opony używane czy wulkanizowane. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.11.1985 III CRN 223/80, wskazując na dopuszczalność montażu w ramach likwidacji szkody elementów nowych, co wchodzi w skład kosztów likwidacji szkody.

Rozstrzygnięcie Sądu nie jest naruszeniem zakazu orzekania ponad żądanie pozwu bowiem podstawą materialno – prawną i przedmiotem żądania pozwu było roszczenie o wyrównania poniesionej szkody co do zasady.