Samochód uszkodzony w wyniku kolizji.

Wygrana sprawa o odszkodowanie – 54 000 zł

Wygrana sprawa 54.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami – tytułem odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Poszkodowany uczestniczył w kolizji, gdzie doszło do uszkodzenia jego pojazdu. Sprawca zdarzenia był objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej u pozwanej. Na zlecenie poszkodowanego prywatny rzeczoznawca ustalił, że szkoda miała charakter całkowity, wobec czego naprawa jest nieopłacalna. Następnie zostało wskazane, że poszkodowany poniósł również koszty związane ze sprzątaniem załadunku pojazdu oraz holowania pojazdu uszkodzonego.

Pozwana odmówiła wypłaty odszkodowania powołując się na przepisy ruchu drogowego, uznając winę poszkodowanego w spowodowaniu kolizji. Kwestionowała również zasadność żądanego odszkodowania co do zasady jak i wysokości.

W pierwszej kolejności rozważeniu podlegało zagadnienie odpowiedzialności sprawcy, albowiem od jego odpowiedzialności zależna była kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Z uwagi na rozbieżności, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. W oparciu o zgromadzony w aktach materiał dowodowy biegły sądowy, po przeprowadzeniu analiz i symulacji – powiązanych z treścią notatek policyjnych ustalił, iż kierujący pojazdem należącym do poszkodowanego nie mógł tym samym przyczynić się do zaistnienia kolizji.

Pomimo sprzeciwu pozwanej, Sąd ostatecznie przyjął za biegłym sądowym, że winnym spowodowania kolizji był wbrew stanowisku pozwanej – ubezpieczony, co implikowało odpowiedzialność jako ubezpieczyciela bezpośredniego sprawcy.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego w sprawie Sąd oparł się o treści przedłożonych do akt dowodów z dokumentów. Żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości, a i w ocenie Sądu nie budziły one żadnych wątpliwości. Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka oraz uwzględnił opinie sporządzone przez biegłych sądowych. Biegli wykonując opinię oparli się na całokształcie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w sposób precyzyjny i stosunkowo obszerny uzasadnili ich treść, a przedstawione przez nich wnioski zostały powiązane z opisanym w opinii procesem rozumowania.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał roszczenie poszkodowanego zasadne w całości.