Kolizja z obcokrajowcem

Kolizja z obcokrajowcem może przytrafić się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. O czym należy bezwzględnie pamiętać w przypadku ewentualnego nieprzewidzianego zdarzenia na polskiej drodze, jeżeli sprawca kolizji prowadził pojazd zarejestrowany poza granicami naszego kraju?

Zielona Karta

Podstawowa definicja to: Zielona Karta to polisa od odpowiedzialności cywilnej kierowcy podróżującego po państwach spoza Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa tej polisy to Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego. Ta polisa jest drukowana na zielonym papierze, stąd popularna nazwa Zielona Karta. Dodatkowo oprócz języka polskiego, treść polisy jest sporządzana także w języku angielskim lub francuskim.

Zielona karta – najważniejsze cechy:

  • jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek wypadku drogowego na terytorium kraju innego niż Polska i nienależącego do Unii Europejskiej.
  • jest darmowa, jeśli wykupujesz u tego samego ubezpieczyciela co OC komunikacyjne. W innym przypadku za kartę musisz zapłacić od 120 do 300 zł za miesiąc.
  • jest wydawana na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy. O dokładnym czasie trwania polisy decydujesz Ty jako ubezpieczający.
  • nie jest potrzebna podczas wyjazdu do państwa członkowskiego UE.

Ubezpieczenie graniczne

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnej Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw. ubezpieczenie graniczne. Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni.

Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

UWAGA: jeżeli okaże się, że sprawca kolizji posiada pojazd zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczych, a nie pochodzi też ze Szwajcarii, Andory, Chorwacji, czy Serbii, wówczas powinien on posiadać Zieloną Kartę (międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC) lub tzw. ubezpieczenie graniczne.

Sprawca kolizji z EOG

Jeżeli sprawca kolizji kierował pojazdem zarejestrowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii – nie ma on obowiązku posiadania przy sobie Zielonej Karty. W przypadku takiego zderzenia należy:

  • spisać numery rejestracyjne i markę pojazdu,
  • spisać numer polisy OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym umowa została zawarta.
  • spisać oświadczenie o kolizji drogowej (jeżeli na miejsce zdarzenia nie była wzywana policja).

Będąc w posiadaniu danych zakładu ubezpieczeń pojazdu sprawcy, w wyszukiwarce dostępnej na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych możemy sprawdzić, czy dane towarzystwo ma na terenie Polski nominowanego korespondenta. Jeśli tak jest, to możliwe jest zgłoszenie mu wypadku oraz związanej z nim szkody. Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy nie ma korespondenta, wówczas szkodę należy zgłosić do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. – obie firmy pełnią rolę agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zajmą się dalszą likwidacją tak zgłoszonej szkody.

Jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu zakładu ubezpieczeń pojazdu sprawcy, wówczas numer rejestracyjny pojazdu sprawcy i kraj rejestracji należy zgłosić do jednego z agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Towarzystwa (PZU S.A. lub TUiR Warta S.A.). Wybrana przez nas firma dokona oględzin auta, wyceni straty i zajmie się dalszą likwidacją zgłoszonej szkody.

Sprawca kolizji spoza EOG

Jeżeli sprawca kolizji posiada pojazd zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczych, a nie pochodzi też ze Szwajcarii, Andory, Chorwacji, czy Serbii, wówczas powinien on posiadać Zieloną Kartę lub tzw. ubezpieczenie graniczne. W przypadku takiego zderzenia należy:

  • spisać numery rejestracyjne i markę pojazdu,
  • spisać numer Zielonej Karty i nazwę zakładu ubezpieczeń,
  • spisać oświadczenie o kolizji drogowej (jeżeli na miejsce zdarzenia nie była wzywana policja).

Pamiętajmy, że brak wspólnego oświadczenia (gdy nie była wzywana policja), może znacznie utrudnić nam dochodzenie należnego odszkodowania.

Natomiast mając numer Zielonej Karty, zawsze możemy korzystając z wyszukiwarki korespondentów znajdującej się na stronie PBUK, ustalić zakład ubezpieczeń, któremu możemy zgłosić powstałą szkodę. W razie jego braku na liście, należy roszczenia zgłosić do agentów PBUK, czyli PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy kolizji – należy skontaktować się z samym Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

UWAGA: jeżeli sprawca kolizji nie posiada Zielonej Karty, powinien mieć wykupioną polisę ubezpieczenia granicznego. W przypadku kolizji z posiadaczem ubezpieczenia granicznego szkodę należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, który wystawił daną polisę.