Termin wypłacenia odszkodowania

Odszkodowanie powinno być wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec w momencie dostarczenia do ubezpieczyciela roszczenia. Reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Art. 14 ust. 1 ub.ob. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Częstą praktyką jest wypłata w podstawowym terminie jedynie tzw. kwoty bezspornej. Wypłata odszkodowania trwa wtedy dłużej. Takie rozwiązanie zostało przewidziane przez ustawę:

Art. 14 ust 2 ub.ob. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.